Tilsyn 2021

CAFÉ PARAPLYEN

- Socialt tilsyn 2021

 

Den samlede vurdering


Værestedet Cafe Paraplyen er et uvisteret værested godkendt jf. servicelovens §104 af Faxe Kommune.

Socialtilsynet har i 2021 været på tilsynsbesøg, hvorpå socialtilsynet har fulgt op på anbefalinger fra 2020 og udarbejdet en enkelt anbefaling i 2021.

 

Det er fortsat socialtilsynets vurdering, at Værestedet Cafe Paraplyen i høj grad leverer en indsats, der er i overensstemmelse servicelovens § 104 og Faxe Kommunes kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud, hvor formålet er at øge den enkeltes livskvalitet og deltage i sociale fællesskaber. Værestedet bidrager til, at brugerne og de frivillige medarbejdere har mulighed for at komme og møde andre, deltage i aktiviteter og/eller arrangementer uden at blive registreret, idet værestedet er et uvisteret tilbud jf. servicelovens § 104.

 

Det er socialtilsynets vurdering, at der ses at være overensstemmelse mellem tilbuddets værdigrundlag, faglige tilgange og metoder og praksis, hvilket kommer til udtryk ved interview af ledelse, de frivillige medarbejdere, brugere, fremsendt materiale, oplysninger på tilbuddets hjemmeside og observationer. Med udgangspunkt i den anerkendende tilgang bliver de frivillige medarbejdere og brugere mødt på en ligeværdig og respektfuld måde, og hvor Værestedet Cafe Paraplyen danner rammen om aktiviteter, hvis formål er bringe indhold i menneskers daglige tilværelse.

 

Værestedet vurderes fortsat at været et velfungerende tilbud, hvor der er mulighed for at komme som bruger og deltage i et fællesskab og/eller som frivillig medarbejder og indgå i konkrete opgaver i værestedet. Det er socialtilsynets indtryk, at der opleves en stor tilslutning til at være en del af værestedet som frivillig medarbejder, hvilket både bidrager til, at de frivillige medarbejdere kan føle sig betydningsfulde, få tildelt et passende ansvar og for nogle frivillige medarbejdere bidrage til, at der skabes en form for arbejdsidentitet.

Det er socialtilsynets vurdering, at dette også har stor betydning for fællesskabet og samhørigheden i værestedet.

Brugerne/de frivillige medarbejdere motiveres og opfordres til at deltage i aktiviteter/varetagelse af arbejdsopgaver for derigennem at lære vigtigheden i at bidrage til fællesskabet men også opnå en større grad af selvstændighed.

 

Det er socialtilsynets vurdering, at værestedet med dets daglige tilbud, de mange aktiviteter og arrangementer også kan bidrage til, at brugerne/de frivillige medarbejdere kan spejle sig i hinanden, hvor brugerne/de frivillige medarbejdere kan udvikle forskellige kompetencer og samtidig skabe mulighed for at blive motiveret og/eller udfordret til at deltage i noget, som den enkelte ikke har prøvet før.

Mangfoldigheden af tilbud/arrangementer vurderes også at have et inkluderende perspektiv med det øvrige lokalsamfund, og hvor der på fin vis beskrives forskellige samarbejdspartnere.

Det er ligeledes socialtilsynets vurdering, at værestedet på fin vis understøtter et læringsrum som brobygger mellem samfund, værestedet og den enkelte bruger, idet værestedet også iværksætter tiltag, som fremstår udadvendte og inkluderende.

På baggrund af udtalelser fra ledelsen, brugere og frivillige medarbejdere, er der mange faste brugerne, som kommer i værestedet, hvor der opleves en respekt, omsorg og støtte blandt brugere og de frivillige medarbejdere. Socialtilsynet oplever en god tone blandt brugere og de frivillige medarbejdere, som også udtrykker stor tilfredshed med værestedet både med ledelsen, aktiviteter/arrangementer og for fællesskabet i værestedet.

Idet værestedet er et anonymt og uvisteret værested arbejdes der ikke med skriftlige pædagogiske handleplaner samt konkrete mål for hverken brugerne og/eller de frivillige medarbejdere, og der kan således ikke effektmåles på den konkrete og individuelle indsats. Der foreligger derfor ikke resultatdokumentation, der kan sandsynliggøre, at værestedets indsats opnår en forventet og positiv effekt.

Værestedets værdi og betydning for brugerne og de frivillige kommer til udtryk på baggrund af borgernes udsagn, antallet af borgere/brugere og frivillige tilknyttet værestedet, observationer ved tilsynsbesøget samt interview af ledelse.

Det er socialtilsynets vurdering, at brugerne/de frivillige medarbejdere profiterer af værestedet, hvor der opleves accept, skabes venskaber, og hvor tilbud/arrangementer rammer en bred målgruppe.

Det er socialtilsynets vurdering, at dette medvirker til at understøtte brugerne/de frivillige medarbejderes muligheder for at udvikle sociale kompetencer men også forebygge ensomhed og isolation ved at skabe relationer og venskaber i værestedet.

 

Socialtilsynet vurderer, at værestedet indgår i en hensigtsmæssig organisering med en ansvarlig ledelse i forhold til varetagelse af den daglige drift og opgaveløsning. Ledelsen vurderes at have såvel relationelle som faglige kompetencer og formår at koordinere og holde fokus på mangeartede ledelsesmæssige opgaver samtidig med, at der holdes fast i at udøve en diakonal og social indsats.

Det er socialtilsynets vurdering, at ledelsen fremstår faglig kompetent, engageret og prioriterer deltagelse i aktiviteter og samvær med brugerne og de frivillige medarbejdere og på fin vis formår at finde balancen mellem at være initiativtager, støtte og vejlede, men også trække sig.

 

Det er socialtilsynets vurdering, at de fysiske rammer og faciliteter understøtter formålet med indsatsen. Brugerne og de frivillige medarbejdere opleves at trives i de fysiske rammer, som har en central beliggenhed, hvilket gør adgangen til værestedet mere tilgængelig for brugerne og de frivillige medarbejdere men også i samspillet med det øvrige samfund.


Socialtilsyn Øst
Holbæk, den 21. maj 2021