Tilsyn 2023

CAFÉ PARAPLYEN

- Socialt tilsyn 2023

 

Den samlede vurdering


Det er socialtilsynets vurdering, at Værestedet Cafe Paraplyen i høj grad leverer en
indsats, der er i overensstemmelse med servicelovens § 104, hvor formålet bl.a. er at øge den enkeltes livskvalitet og deltage i sociale fællesskaber.


Det er socialtilsynet vurdering, at Værestedet Cafe Paraplyen i høj grad bidrager til at forebygge ensomhed ved, at brugerne og de frivillige medarbejdere har mulighed for at indgå i sociale fællesskaber ved at deltage i aktiviteter og arrangementer uden at blive registreret, idet værestedet er et uvisteret tilbud.


Værestedet har mange faste brugere, men der kommer også nye til.
I værestedet er der mulighed for at komme som bruger og/eller som frivillig medarbejder og indgå i konkrete opgaver i værestedet. Værestedet er bl.a. kendetegnet ved, at der er omkring 60 frivillige medarbejdere, som bidrager på forskellige vis i værestedet.


Betydningen af at kunne indgå som frivillig medarbejder opleves at bidrage til, at der er frivillige medarbejdere, som føler sig betydningsfulde, det kan skabe en form for arbejdsidentitet, men det opleves også at have betydning for fællesskabet og samhørigheden af værestedet.


Det er socialtilsynets vurdering, at værestedet med dets daglige tilbud, aktiviteter og arrangementer også kan bidrage til, at brugerne/de frivillige medarbejdere kan spejle sig i hinanden, hvor brugerne/de frivillige medarbejdere kan udvikle forskellige kompetencer, blive motiveret og/eller udfordret til at deltage i noget, som den enkelte ikke har prøvet før og også danne venskaber.


På baggrund af udsagn fra brugere og frivillige medarbejdere er det socialtilsynets vurdering, at der bakkes op om aktiviteter, arrangementer og samvær, og at der opleves en respektfuld tilgang til hinanden, accept, er med til at skabe indhold i dagligdagen og der opleves stor tilfredshed med værestedet.


Socialtilsynet vurderer, at værestedet indgår i en hensigtsmæssig organisering med en ansvarlig ledelse i forhold til varetagelse af den daglige drift og opgaveløsning.


Ledelsen vurderes at have såvel relationelle som faglige kompetencer og formår at koordinere og holde fokus på mangeartede ledelsesmæssige opgaver samtidig med, at der holdes fast i at udøve en diakonal og social indsats.
Det er socialtilsynets vurdering, at ledelsen fremstår faglig kompetent, engageret og prioriterer deltagelse i aktiviteter og samvær med brugerne og de frivillige medarbejdere og på fin vis formår at finde balancen mellem at være initiativtager, støtte og vejlede, men også trække sig.


Det er socialtilsynets vurdering, at de fysiske rammer og faciliteter understøtter formålet med indsatsen, men hvor den fysiske plads i høj grad udfordres ved større arrangementer og i hverdagen med mødeafholdelse, ved flere aktiviteter og mulighed for at udvikle værestedet.


De fysiske rammer, som har en central beliggenhed gør adgangen til værestedet mere tilgængelig for brugerne og de frivillige medarbejdere men også i samspillet med det øvrige samfund.


Socialtilsyn Øst
Holbæk, juni 2023